پارسيانگليسي
امروز در تاريخ
پژوهشسراي ايرانشناسي پارسي آراي

آموزش دستور زبان پارسي(فارسي)

فهرست

  دستور زبان پارسي

  پايه هاي دستور زبان بررسي شده در اين وبسايت همانا بر دستورات بکار رفته در نوشته هاي پارسي استوار است و در کنار آن به بررسي دستور زبان بکار رفته در زبان گفتگو يا زبان چکامه سرايان نيز مي پردازد.  پايگاه و پشتوانه دانشي اين دستور زبان در زير فهرست شده است :
  دستور زبان پنج استاد -ويرايش سال 1363-
  دستور زبان فارسي (1) - نوشته دکتر تقي وحيديان کاميار با همکاري غلامرضا عمراني - چاپ ششم سال 1383
  سبک شناسي- محمد تقي بهار - زوار 1381
  ...

  زبان پارسي(فارسي)

  زبان پارسي يک زبان پيوندي است ياني واژگان از يک بن با پيوست پيشوند ي يا پسوند ي و يا هردو ساخته مي شوند . پيشينه زبان پارسي شايد به دوران پيش از تاريخ بازگردد
  گويند کيومرث که در داستانهاي ملي ايران نخستين کس است که در زمين پديد آمد به زبان پارسي گفتگو مي کرد و پيوراسپ نخستين کسي است که به زبان پارسي نوشتن آغازيد پيوراسپ يا تهمورس خط را از ديوان آموخت (شاهنامه - الفهرست ) .
  به هر روي زبان پارسي در درازاي زمان گامهاي پيشرفت را بدينسان پيموده است :
  اوستايي
  پارسي کهن
  پارسي پهلوي (ميانه)
  پارسي دري
  پارسي امروزي
  در زبان پارسي امروزي مي توان از گونه هاي گفتاري همچون : گفتاري کوچه و بازار - گفتاري ادبي - گفتاري آگاهي بخش ياد کرد .
  و از گونه هاي نوشتاري همچون نوشتاري گفتاري - نوشتاري ادبي - نوشتاري آگاهي بخش (خبري) و نوشتاري پژوهشي و چندين گونه ديگر نيز ياد کرد .
  بديهي است آگاهي به همه دستورهاي زبان که همه گونه هاي نوشتاري و گفتاري را دربرگيرد کاري است دشوار ولي آموختن چهارچوب دستورها که بنيان همه گونه ها را مي سازد
  مي تواند دانش بسنده و پسنده اي براي دانش آموزان و دانشجويان زبان پارسي فراهم آورد

  
  contact_us

    :